แบบสอบถาม เรื่องการศึกษาสภาพและแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์โนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลสภาพของการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม
2. กรุณาอ่านแบบสอบถามโดยละเอียดและตอบคำถามตามสภาพที่เป็นจริงให้สมบูรณ์ทุกข้อ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ทำแบบสอบถามคลิกที่นี่