งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
Mar
11

แบบสอบถาม เรื่องการศึกษาสภาพและแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์โนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสอบถาม เรื่องการศึกษาสภาพและแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์โนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลสภาพของการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม 2. กรุณาอ่านแบบสอบถามโดยละเอียดและตอบคำถามตามสภาพที่เป็นจริงให้สมบูรณ์ทุกข้อ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ทำแบบสอบถามคลิกที่นี่

Mar
11

การจัดอบรมและทดสอบการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559

แบบประเมินการจัดอบรมและทดสอบการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559  

Jan
22

บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและครูที่ปรึกษาทีม

บัตรประจำตัว

ดาวน์โหลด บัตรประจำตัวนักเรียนและครู สพป. /สพม.

Like Us on Facebook

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

กลุ่มโครงการพิเศษ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300